Статут Городоцького ліцею

Статут

Городоцької гімназії
Хмельницької області

 

Доповнення і зміни статуту гімназії
Відповідно до примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу затвердженого Наказом Міністерства Освіти і Науки України від 29.04.2002р №284 рішенням педагогічної ради Городоцької гімназії (протокол №1 від 30.08.2001р.)внесені наступні зміни і доповнення до діючого статуту гімназії:
1. В гімназії визначена українська мова навчання і запроваджене поглиблене вивчення української, іноземних мов, права та біології (розділ І).
2. Навчальний рік поділяється на два семестри, кожен з яких завершується семестровою атестацією (розділ ІІ).
3. В гімназії рівень знань учнів визначається за 12 – бальною системою (розділ ІІ).
4. Учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета, рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора відраховуються з гімназії (розділ ІІ).
5. Вилучити ст.. 21, 25, 28, 29 з розділу ІІ у попередній редакціїІ. Загальні положення
1. Гімназія м. Городка здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Закону України “Про освіту”, Закону України про загальну середню освіту, Положення гімназії, власного статуту.
2. Засновником гімназії є Городоцька районна Рада. Засновник здійснює фінансування гімназії, ЇЇ матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації.
3. Головною метою гімназії є задоволення громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті шляхом відбору і навчання обдарованих та здібних дітей, забезпечення їх науково-теоретичної, гуманітарної загальнокультурної підготовки.
4. Головними завданнями є:
• виховання морально і фізично здорового покоління;
• створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;
• розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості. творчого мислення. потреб і вміння самовдосконалюватися;
• формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
• формування вмінь та навичок учнів для продовження навчання у вищих навчальних закладах;
• формування первинних навичок науково-дослідницької роботи.
5. Діяльність гімназії будується на принципах доступності: гуманізму; демократизму; незалежності від політичних громадських і релігійних об “єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання: рівності умов кожної людини для повної реалізації п здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями: диференціації змісту і форм освіти; науковості, розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності.
6. Гімназія м. Городка є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, розрахункові рахунки в банку.
Зміни до статуту вносяться у порядку, встановленому для його реєстрації.
7. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством. Положенням про гімназію, власним статутом.
8. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

• реалізацію головних завдань, визначених Законом України “Про освіту”. Законом України про загальну середню освіту та Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад;
• дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання державних стандартів освіти;
• дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни.
Випускники гімназії одержують документи про освіту встановленого зразка.
9. Гімназія створюється в складі 1-7 класів (відповідно 5-11 класів середньої загальноосвітньої школи).
В гімназії визначена українська мова навчання і запроваджене поглиблене вивчення української, англійської мов. права та хімії.
10. Юридична адреса гімназії:
281630 м. Городок, вул. Шевченка, 17 тел. 3-16-44
11. Гімназія має право:
• користуватися пільгами, що передбачені державою; проходити в установленому порядку державну акредитацію;
• визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу.
• визначати варіативний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
• визначати контингент УЧНІВ:
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
• організовувати підготовку. перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
• створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;
– запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних на договірних (контрактних) умовах:
• бути користувачем рухомого і нерухомого майна, власником якого с засновник:
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;
– залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;
• розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів:
• спрямовувати кошти гімназії на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів:
• здійснювати ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
• встановлювати форму для учнів;
– об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами:
• працювати за власним навчальним планом: проводити конкурсний прийом учнів;
• проводити підбір педагогічних кадрів на конкурсній основі; відкривати класи профільного навчання при навчальному закладі: продавати, обмінювати, здавати в оренду основні засоби, (з дозволу засновника).
12, На основі встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти в гімназії встановлюється мережа 1-7 класів.
Перелік гуртків, факультативів, курсів за вибором визначаються адміністрацією гімназії з урахуванням побажань гімназистів, наявністю відповідних кадрів, методичного та матеріального забезпечення, згідно робочого навчального плану, їх наповнюваність визначається відповідно до нормативів Міністерства освіти України, рішень міськвиконкому.
13. В складі гімназії можуть створюватися:
13.1 Кафедри української мови і літератури, суспільних наук, іноземних мов, математики, природничих наук, естетичного виховання.
Діяльність кафедр регулюється “Положенням про кафедру, яке розробляється адміністрацією гімназії. Кількість кафедр, їх назви можуть змінюватись адміністрацією гімназій виходячи з необхідності організації навчально-виховного процесу, методичної та наукової роботи.
13.2 Психологічна служба на чолі з практичним психологом, діяльність якої регулюється документами органів освіти та “Положенням про психологічну службу гімназії.
13.3 Творчі групи вчителів, які створюються в міру потреби за ініціативою адміністрації, керівників кафедр або членів педколективу для розробки окремих питань науково-методичної та навчально-виховної роботи.
13.4 Методичні об’єднання вчителів фізвиховання І ДПЮ. педагогів-організаторів.(Рішенням адміністрації в гімназії можуть створюватися і інші методичні об’єднання вчителів).
14. Медичне обслуговування учнів гімназії забезпечаться медичними закладами міста.
15. Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу
16. Гімназія планує свою роботу самостійно. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії, визначаються перспективи її розвитку.
Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти базових навчальних планів із конкретизацією варіативного змісту освіти та профілю навчання.
Навчальний план затверджується районним відділом освіти, якому безпосередньо підпорядкована гімназія.
У вигляді додатків до нього додається :
– розклад уроків:
– щоденний, тижневий та річний режим гімназії.
– Відповідно до навчального плану гімназії педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано дозвіл Міністерства освіти, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, о мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших актуальних завдань.
– В гімназії повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією інваріантної і варіативної частини навчального плану.
– Інваріантна – визначається Міністерством освіти. Години, передбачені на трудове навчання, замінюються відповідно предметами, які сприяють поглибленню
– знань учнів з української мови, іноземних мов, Історії і профільних предметів.
– Варіативна – визначається гімназією з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, вона складається з предметів і курсів за вибором, факультативів, додаткових занять, консультацій групових та індивідуальних. Ця частина плану знаходиться в повному розпорядженні навчального закладу і використовується відповідно до рішення педагогічної ради.
19. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення гімназії, складання екзаменів екстерном.
20. Приймання учнів до 1-го класу гімназії проводиться на конкурсній основі.
Прийом учнів в усі інші класи допускається за виняткових умов з інших закладів нового типу, виняткові успіхи в навчанні, що підтверджується районними, обласними олімпіадами і бажання дитини поглиблювати свої знання
Зарахування учнів до гімназії оформляється наказом директора гімназії.
21. Структура навчального року визначається щорічно педагогічною радою. Затверджується адміністрацією гімназії за погодженням з районним відділом освіти. Навчальні заняття в гімназії розпочинаються 1-го вересня і закінчуються 25 травня.
Навчальний рік поділяється на два семестри, а кожен семестр на два періоди, по закінченні яких учні атестуються.
В кінці першого та другого семестрів учні гімназії складають екзаменаційну сесію. Перелік класів, що проходять сесію, предметів з яких складаються іспити, терміни проходження сесії визначаються адміністрацією гімназії.
Від складання сесійних іспитів наказом директора гімназії звільняються:
 учні, що мають відмінну успішність з даних предметів;
 переможці і призери районних олімпіад з даних предметів;
 учні, що підлягають звільненню від складання іспитів на підставі “Інструкції проведення перевідних та випускних іспитів”.
Учні, які протягом семестру пропустили 36 і більше навчальних годин -і поважних або 6 і більше годин беї поважної причини, складають додаткові іспити або заліки з визначених адміністрацією предметів в сесію, якій передував відповідний семестр.
22. Режим навчально-виховного процесу в гімназії запроваджується з дотриманням санітарною гігієнічних вимог, регулюється розкладом уроків, факультативів та курсів за вибором, інших позакласних занять.
Тривалість уроку становить 45 хвилин. Тривалість навчального тижня визначається навчальним планом і фіксується у розкладі уроків.
23. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять в гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, вивчаються курси за вибором. Всі ці заняття спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток здібностей і обдарувань.
Кожен гімназист в обов’язковому порядку відвідує один з факультативів і курсів за вибором, про (Ідо звітує по закінченні навчального року.
Форма звіту визначається керівниками факультативів та курсів за вибором.
В 6-х класах запроваджуються курсові роботи з профільних предметів.
24. Домашні завдання завдаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог, їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем.
25. В гімназії встановлюється така система оцінювання знань учнів:
“5”- відмінно;
“4”- добре;
“З’’- посередньо;
“2”- незадовільно;
Оцінки в балах виставляються за роботу на уроці, за семестр, і за результатами екзаменів. Оцінки за семестр з предметів, з яких гімназисти складали іспити, виставляються у відповідності з вимогами “Інструкції про проведення випускних та перевідних іспитів по Україні”.
Як правило, в кінці першого та третього періодів проводиться атестація учнів з усіх предметів.
За погодженням з адміністрацією можливе запровадження роботи вчителів за безоціночною системою з проведенням заліків на кінець семестру або навчального року.
26. Семестрові, річні, екзаменаційні І а підсумкові оцінки доводяться до відома учнів педагогом-організатором, головою екзаменаційної комісії. У разі незгоди учня, його батьків або осіб, які їх замінюють річною, підсумковою оцінкою йому надасться право оскаржити ЇЇ до педагогічної ради чи адміністрації і у місячний термін скласти екзамен з відповідного предмету. Для цього наказом по райво створюється комісія, яка готує відповідні екзаменаційні матеріали і проводить екзамен. Рішення цієї комісії є остаточним.
27. Оцінки з поведінки в гімназії не виставляються.
28. Учні, які мають позитивні річні і підсумкові оцінки, переводяться до наступного класу.
29. Учні, які за підсумками навчального року не засвоїли хоча б один з предметів в обсязі вимог навчальних програм, вважаються невстигаючими.
Невстигаючі учні відраховуються з гімназії наказом директора згідно чинного законодавства.
30. Навчання в гімназії завершується складанням випускних екзаменів, за результатами яких видаються документи про освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Випускники гімназії, які не засвоїли хоча б одного із предметів в обсязі державних стандартів освіти, видається лише довідка, у якій зазначаються оцінки, в тому числі незадовільні.
31. Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти.
III. Учасники навчально-виховного процесу
32. Учасниками навчально-виховного процесу гімназії є:
– учні;
– керівники;
– педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
– інші спеціалісти;
– батьки або особи, які їх замінюють.
33.1 Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обв’язки визначаються Законом України “Про освіту”, Законом України про Загальну середню освіту та даним статутом.
33.2 Статус інших спеціалістів, педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів та навчально-допоміжного персоналу встановлює директор гімназії через посадові кваліфікаційні обов’язки.
34. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
34.1 Нагородження:
 золотою(срібною) медаллю відповідно до “Положення про
 золоту (срібну) медаль”;
 грамотою за визначні успіхи у вивченні окремих предметів;
 похвальним листом.
34.2 Нагородження одноразовою грошовою премією адміністрації за успіхи в навчанні та активну участь в житті гімназії, перемогу в шкільних, районних предметних олімпіадах конкурсах педагогічної майстерності тощо;
34.3 Отримання стипендії у відповідності з “Положенням про стипендіальний фонд гімназії, яке затверджується рішенням загальногімназійної конференції.
35. Учні мають право:
 обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
 користуватись навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою гімназії;
 на інформацію з усіх галузей знань;
 брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні гімназії;
 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;
 брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які принижують їх честь, гідність, порушують їх права;
 на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці.
36. Учні зобов’язані:
 виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 не пропускати занять без поважних причин;
 бережно ставитись до майна гімназії;
 дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.
37. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з педагогічною освітою, відповідною професійною підготовкою і високими моральними якостями.
Педагогічні працівники приймаються на роботу до гімназії районним відділом освіти на конкурсній основі.
38. Педагогічні працівники мають право на:
 захист професійної честі, гідності;
 участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 – проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
 вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
 участь в роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 користуватись подовженою оплачуваною відпусткою;
 одержувати компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в організації роботи гімназії;
 підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку; отримання пенсії, в тому числі за вислугу років;
 – матеріальне заохочення за успіхи в навчально-виховному процесі.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
39. Педагогічні працівники зобов’язані:
 виконувати статут гімназії, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору; забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
 настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження. до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. етнічними, національними, релігійними групами;
 додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; захищати учнів від будь-яких форм фізичного або
 психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 виконувати рішення. прийняті органами громадського самоврядування гімназії. накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою;
 виконувати обов’язки, покладені на них “Правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії”.
40. В гімназії періодично проводиться атестація педагогічних працівників.
Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти.
До роботи по вивченню системи роботи вчителів залучаються завідуючі кафедр та керівники методоб’єднань, які відвідують уроки та позакласні заходи педпрацівників. які атестуються, ведуть необхідну документацію і звітують про результати своєї роботи на засіданнях атестаційної комісії.
41. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут. Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
42. Інші працівники приймаються на роботу і звільняються згідно з чинним законодавством.
їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії.
43. Батьки учнів (особи, які їх замінюють ) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до гімназії.
44. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування гімназії;
 звертатись до органів державного управління і громадського
 самоврядування:
 брати участь в покращенні організації навчально-виховного
 пронесу та зміцненні матеріально – технічної бази гімназії;
 захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти га у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.
45. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
 постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей:
 поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов. культури, сім’ї. повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів:
 сприяти здобуттю дітьми освіти в гімназії або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог: виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини:
 підтримувати постійний контакт з адміністрацією та педпрацівниками гімназії.
Гімназія подає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.
46. Батьки (особи, які їх замінюють} разом з гімназією несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей

IV. Управління гімназією
47.Управління гімназією здійснюється, з погодженням з органами місцевого самоврядування, районним відділом освіти.
Безпосередньо керівництво гімназією здійснюється її директором та органами громадського самоврядування.
Директор призначається і звільняється відділом освіти
райдержадміністрації.
48. Директор гімназії:
 забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені гімназії:
 розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів:
 видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;
 організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;
 за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників гімназії;
 створює, умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування не менш ефективних форм і методів навчання та виховання;
 несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.
49. В гімназії створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор гімназії. Педагогічна рада;
 розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, відрахування невстигаючих учнів або, за певних умов, переведення їх до наступного класу;
 організовує роботу пов’язану із підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду, розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується в довільній формівідповідно до потреб гімназії. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.
50.Вищим органом самоврядування гімназії є конференція колективу. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників гімназії – зборами трудового колективу; учнів гімназії – класними зборами; батьків – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників гімназії -20. учнів – 20, батьків – 20.Термін їх повноважень становить один рік.
Конференція правомочна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Конференція скликається не менше одного разу на рік. Право скликати конференцію має гімназії, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, засновник або уповноважений ним орган, Конференція:
 заслуховує звіт директора і дає оцінку його роботи відкритим або таємним голосуванням;
 затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності гімназії, розглядає інші найважливіші питання навчально- виховного процесу;
 приймає рішення про стимулювання праці директора.
51.Учнівські збори гімназії (класу) колективний орган учнівського самоврядування.
Основною структурною ланкою гімназії є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань гімназії на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку. Учнівські збори гімназії(класу):
 обирають органи учнівського самоврядування гімназії (класу);
 висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;
 обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.
52.Батьківські збори гімназії (класу) колективний орган батьківського самоврядування.
Батьківські збори гімназії (класу): обирають органи батьківського самоврядування; обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування гімназії;
залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи: вносять на розгляд педагогічної ради, директора га його заступників пропозиції щодо організації навчально-¬виховного процесу в класі та гімназії;
запрошують педагога – вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації гімназії для обговорення стану і перспектив роботи класу і гімназії, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків. 53.В гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські
 громадські організації, що діють відповідно до чинного
 законодавства України.

V. Майно гімназії
54. Майно гімназії складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі гімназії.
55. Майно гімназії належить їй на праві повного
господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту гімназії та укладених нею угод.
56. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
57. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
58. Для забезпечення навчально-виховного процесу і з дотриманням діючих нормативів база гімназії, крім класних приміщень, включає спортивний зал. бібліотеку, архів, методичний, комп’ютерний кабінети, їдальню, приміщення для навчально-допоміжного персоналу.
59. Гімназія має земельну ділянку, де розміщено спортивний майданчик, зону відпочинку, господарські будівлі.

VI. Фінансове – господарська діяльність
60.Фінансове – господарська діяльність гімназії здійснюється на основі її кошторису.
Джерелами формування кошторису гімназії є:
– кошти засновника ( місцевого бюджету), що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти або додаткові кошти, виділені згідно до рішень виконкому міської Ради народних депутатів;
 кошти, отримані від надання гімназією додаткових освітніх ПОСЛУГ;
 прибутки від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання:
 кредити банків;
 добровільні грошові внески І пожертвування підприємств, установ, організацій га окремих громадян. Іноземних юридичних і фізичних осіб.
Для здійснення статутних повноважень гімназія може використовувати можливості комерційних банків. фірм, підприємств. організацій. добродійних фондів. асоціацій, профспілок тощо.
61 .Рішенням батьківського комітету гімназії може бути заснований добровільний батьківський фонд, кошти з якого знаходяться в повному розпорядженні батьківського комітету і витрачаються згідно з окремим кошторисом .
62. Кошти гімназії зберігаються на її рахунках в установах банку і знаходяться в повному її розпорядженні. Не використані кошти вилученню не підлягають за умови виконання гімназією розрахункових показників ЇЇ розвитку, якщо інше не передбачене законодавством.
63. Порядок ведення бухгалтерського обліку в гімназії визначається чинним законодавством.
64. Гімназія маг право користуватись коротко – і довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується гімназією для здійснення її поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення
матеріально – технічної та соціальне – культурної бази -І наступним погашенням кредиту за рахунок коштів гімназії.
65. Гімназія мас право придбати і орендувати необхідне їй обладнання га інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи. організації або фізичних осіб, фінансувати ;а рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціальне – побутових умов колективу, здавати в оренду майно.
66. Діловодство гімназії організується відповідно до встановленого Міністерством освіти порядку.
Звітність гімназії встановлюється відповідно до вимог державної статистики.
VII. Міжнародне співробітництво
67.Гімназія відповідно до чинного законодавства маг право бути об’єктом міжнародних відносин і укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами науковими установами. Підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товарне І вами, окремими громадянами як на території України. так і за її межами.
68. Гімназія за наявності належної матеріально – технічної та соціально – культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями. створювати в установленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заклади І навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.VIII. Контроль за діяльністю гімназії. Облік і звітність.
69.Контроль за діяльністю гімназії здійснюється, з погодженням з органами місцевою самоврядування. районним відділом освіти.
70. Основною формою контролю за діяльністю гімназії є
 державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти України.
71. Зміст ,форми, періодичність контролю не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником гімназії відповідно до чинного законодавства та іншими організаціями за погодженням з міськвиконкомом.
IX . Реорганізація або ліквідація гімназії
72. Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає засновник.
Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником., а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією.
73. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
74. У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.
75. Ліквідація гімназії відбувається у формах позбавлення її статусу гімназії та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.
76. Ліквідація( або реорганізація) гімназії здійснюється згідно з чинним законодавством.
77. При реорганізації чи ліквідації гімназії учням, які навчалися в ній. повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
78. При реорганізації чи ліквідації гімназії працівникам, які звільняються або переводяться гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button